POGODA
Pogoda Kielce z serwisu


II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach
ul. Śniadeckich 9
25-366 Kielce
tel: +48 (41) 36 76 159   fax: +48 (41) 36 76 978

ŚNIADEK & INTRANET

W związku z awarią sprzętową serwera strona, poczta oraz inne usługi mogą być okresowo niedostępne, aż do momentu zamontowania nowych części.
Uwaga - wszelkie działania w sieci są logowane przez serwer i powiązane z użytkownikiem.strona szkoły

strona II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

wi-fi

Ustawienia sieci wi-fi dostępne tylko wewnątrz szkoły

kurs HTML

Kurs tworzenia stron internetowych w języku HTML

pobierz JAVA

Pobieranie pakietu JAVA 32bit. Pakiet w wersji 6 niezbędny do BASE w Open Office.

wyszukiwarka Google

Wyszukiwanie informacji itp. Pamiętajcie o wykorzystywaniu znaczników: +/- SITE itd

regulamin pracowni komputerowych

1. W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.
2. Uczniowie i słuchacze mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela na wyznaczonych stanowiskach.
3. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator pracowni (nauczyciel informatyki).
4. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
5. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące pracę inną niż wynikającą z planu lekcji zostaną wyproszone z pracowni z odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym.
6. Zajęcia rozpoczynamy i kończymy na polecenie nauczyciela.
7. Nie wolno przechowywać i oglądać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
8. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.
9. Niedozwolone jest przesyłanie w wielu egzemplarzach tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam).
10. Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się pliki pornograficzne i inne niedozwolone dane, konto takiego użytkownika może zostać nieodwracalnie skasowane bez uprzedzenia, co wiąże się z utratą prac i koniecznością ponownego ich wykonania.
11. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp.
12. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
13. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone. Własne dane należy przechowywać na indywidualnym koncie w lokalnej sieci komputerowej.
14. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.).
15. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
16. Wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone.
17. Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej. Niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.
18. Uczniowie i słuchacze mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.
19. Użytkownicy mają obowiązek zadbać o ochronę swoich zasobów i nie udostępniać ich innym użytkownikom sieci.
20. O podejrzeniu naruszenia integralności danych przechowywanych na lokalnym koncie należy niezwłocznie poinformować administratora sieci.
21. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego oraz wszelkie braki.
22. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek/pendive'ów/płyt CD. Użycie powyższych możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym.

Przed przystąpieniem do pracy


23. Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci. Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
24. Dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).

Po zakończeniu zajęć


25. Należy uporządkować swoje stanowisko pracy. Opuszczamy salę za zgodą prowadzącego zajęcia.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych


26. W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie (o ile to możliwe bez narażenia życia), powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.
27. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.
28. Każdy wypadek, skaleczenie i inne dolegliwości (bóle oczu, głowy) należy zgłosić nauczycielowi.


:: html+css+java :: Śniadek © 2014 ::